Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Παρουσίαση Μουσικών Οργάνων για τους Νέους Εισακτέους της Α' Γυμνασίου, Παρασκευή 21 Ιουνίου, ώρα 11:00


Οι εισακτέοι υποψήφιοι καλούνται στην παρουσίαση-γνωριμία με όργανα επιλογής που θα γίνει στο χώρο του σχολείου, Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, 11:00.


Κάθε εισαχθείς μαθητής με προδήλωση του γονέα-κηδεμόνα του μπορεί να επιλέξει, με σειρά προτίμησης, μέχρι και τρία (3) διαφορετικά μουσικά όργανα (παραδοσιακά ή/και ευρωπαϊκά).

Κριτήρια για την τελική κατάταξη των μαθητών σε κάθε ένα από τα ατομικά μουσικά όργανα είναι:
α. Το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διδασκαλία κάθε οργάνου. Για τον λόγο αυτόν η 3η σε κατάταξη προτίμηση οργάνου από τους μαθητές αφορά υποχρεωτικά σε όργανο για το οποίο υπάρχει μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο σχολείο με αυτήν τη μουσική ειδίκευση κατά προτεραιότητα ως κύρια, και δευτερευόντως ως πρόσθετη.

β. Ο σχεδιασμός βάσει του οποίου, από την κατανομή των μαθητών ανά όργανο, ικανοποιείται η στόχευση για συγκρότηση Μουσικών Συνόλων του Σχολείου που, ως προς το είδος και τη σύνθεσή τους, αντιστοιχούν προς τα προβλεπόμενα από το οικείο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδακτικά αντικείμενα (Μουσικά Σύνολα οργανικής παραδοσιακής μουσικής με αναφορά σε τοπικές παραδόσεις, συμφωνικής μουσικής, φιλαρμονικής ορχήστρας, ορχήστρας εγχόρδων, ελληνικής έντεχνης μουσικής, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ισομερής κατανομή μαθητών ανάμεσα σε μουσικά όργανα ευρωπαϊκής και παραδοσιακής μουσικής.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα κατάταξης μαθητή του σχολείου σε όργανο επιλογής μιας από τις τρεις προτιμήσεις του ή σε άλλο, κατόπιν ενημέρωσης του γονέα-κηδεμόνα του. Η τελική κατάταξη των μαθητών στα ατομικά όργανα επιλογής επικυρώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σε περίπτωση απουσίας ενήλικα μπορεί να κατατεθεί η δήλωση από τον/την ενδιαφερόμενο/η και να υπογραφεί τον Σεπτέμβριο από τον/την κηδεμόνα.